Sığınak Si̇stemleri̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Sığınak Sistemleri
Sığınak Sistemleri

Havalandırma kapalı alanlarda zorunlu bir işlemdir. İnsan sağlığı için kapalı alanlarda bulunan oksijen seviyesinin belirli seviyelerin üzerinde olması lazımdır. Oksijen seviyesini uygun düzeyde tutmak için çeşitli havalandırma sistemleri ile alana temiz hava sağlanır. Havalandırmanın elzem olduğu yerlerden biri de sığınaklardır. Sığınak havalandırma sağlıklı bir sığınağın en önemli özelliğidir.

Sığınak Havalandırma Esasları

Sığınak Havalandırma sistemlerinin önemi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak günümüzde silah ve silah sistemlerinin güç ve yetenekleri de artmış bulunmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak cephe ve sınır gibi kavramlar bütünü ile ortadan kalkmış, tüm yurt ve sivil halk saldırı alanı içine girmiştir. Bu büyük tehlikelerden Silahlı Kuvvetlerin alacağı önlemlerin ve diğer tedbirlerin yanında sığınak yapımına da önem verilmelidir. Aksi takdirde can ve mal kaybının fazla olacağı tabiidir. Ancak sığınaklardan beklenilen yararın sağlanabilmesi için sığınak yapımından evvel şu üç önemli prensibin mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir.

 • Sığınak yapılacak mahallin iyi tespit edilmesi.
 • Sığınaktan yararlanacakların önceden planlanması.
 • Yapılacak sığınağın başka amaçlarla kullanılabilir nitelikte olması.

Sığınaklar, nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.

 • Sığınak şartlarını sağlayabilmek için bazı özelliklere haiz olmalıdır:
 • Patlamaya karşı dayanıklılık,
 • Gaz sızdırmazlılığı,
 • Su sızdırmazlığı,
 • Elektromanyetik radyasyona karşı dayanım ve şok yalıtımını sağlamalıdır.
 • Dış atmosfer yaşanamaz durumda olduğundan sığınak içinde yapay bir atmosfer oluşturularak insanların minimum destekle kurtulmalarını sağlamak gerekir.

Sığınaklar konusunda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki 180 sayılı KHK’nin 12/e maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve bu Kanunun 36 ve 44 ncü maddeleri gereğince, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Sığınak Yönetmeliği” bulunmaktadır.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından yapı ruhsatını ve yapı kullanma izin belgesini düzenleyen idareler yetkili ve sorumludur. Valiliklerin ve Büyükşehir belediyelerinin gerektiğinde denetim yetkisi saklıdır.

Yönetmeliğin uygulanmasında plan, proje, yapı ruhsatı, yapım, yapı kullanma izni ve kat mülkiyeti gibi imarla ilgili tereddüde düşülen hususlarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığının, diğer hususlarda Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yazılı görüşü alınır.

Sığınak Havalandırma ve Sığınak Gereklilikleri

Sığınak Çeşitleri

Sığınaklar; Kullanacaklara ve Kullanım Amacına Göre Sığınaklar olmak üzere iki grupta toplanırlar:

Kullanacaklara Göre Sığınaklar

 • Özel sığınaklar: Evlerde, kamu ve özel işyerleri ile fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerinde yapılır. Buralarda oturan ve hizmet edenlerin korunması amacıyla kullanılır.
 • Genel sığınaklar: Halk topluluklarının çok bulunduğu yerlerde veya o anda dışarıda bulunanların korunması için (Çarşı, pazar, garaj, liman, istasyon gibi) trafiğin yoğun bulunduğu mahallerde, hükümet, belediye ve özel idare tarafından müştereken yapılırlar.

Kullanım Amacına Göre Sığınaklar

 • Basınç sığınakları: Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, klasik ve modern silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.
 • Serpinti sığınakları: Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik savaş maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı tesirlerine ve klasik ve modern silahların parça tesirlerine karşı da korunma sağlarlar.

Sığınakta Bulunması Gereken Malzemeler

Dışarıdaki radyoaktif serpinti veya kimyasal gaz etkisinin geçmesi için belirli bir süre sığınakta kalmak mecburiyeti hasıl olabilir. Bu nedenle bütün ihtiyaçlar düşünülerek sığınak içerisindeki hayat buna göre organize edilmeli ve aşağıda belirtilen malzeme ve tedbirler alınmalıdır;

 • Mevsime göre şahsi giyim eşyaları, temizlik ve tuvalet malzemeleri,
 • Yatak malzemesi, ” Bir kaç gün yetecek gıda maddeleri, içmek ve kullanmak için su, el kovası, tabak, bardak, kaşık, çatal vs.
 • Aydınlatma malzemesi; gemici feneri, el feneri ve yedek piller vb.
 • Yemek pişirmek için gaz ocağı,
 • Isıtma tertibatı,
 • Çöpleri koymak için ağzı kapalı çöp bidonu,
 • Sıhhi malzeme, ilk yardım çantası ve lüzumlu ilaçlar,
 • Basit aletler ve tamir takımı,
 • Pilli radyo ve yedek pilleri, saat,
 • Kitap vs. bazı eğlence malzemeleri,
 • Mümkünse basit radyasyon ölçme aleti

Sığınaklarda havalandırma projelerinizi eksiksiz projelendirip teslim ediyoruz.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın